Escuchar

Lectura tesi doctoral Marina Rubert Femenias

(Contenido en el idioma por defecto)

Aula Multiusos edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

Doctoranda: Marina Rubert Femenias

Títol tesi: On the role and potential use of proline-rich peptides in bone
regeneration

Directors: Dra. Julia Gallo Estrada, Dr. Bernat Riutort Serra i Dra. Elisabeth Peter


Departament: IUNICS


Programa de doctorat de Ciències Biosociosanitàries

Dia: 12 d'abril de 2013
Hora: 10:30 hores

Fecha del evento: 12/04/2013

Fecha de publicación: 10/04/2013